Anton Thun, NHL Agent discusses the Markham Arena on TSN Radio

Anton Thun speaks about the Markham Arena